es ca

Avís Legal

Avis legal

El lloc web www.envasat.es (d’ara endavant, el “lloc web” ) és propietat de PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO. ENVASAT, S.L. inscrit en el Registre mercantil: Tom: 43088, Foli: 189, Full: B-421348, amb domicili social a CARRER SUÈCIA Nº 4, POLÍGON INDUSTRIAL PLA DE LLERONA, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS, Barcelona i C.I.F. nº B65737983.

PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. li dona la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest lloc web (d’ara endavant “Condicions Generals d’Ús”) que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació.

 Atès que PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. podria modificar en un futur aquestes Condicions d’Ús, li recomanem que les visiti periòdicament per a estar degudament informat dels canvis realitzats. Amb l’ànim de que l’ús del Lloc Web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. informa al Usuari que qualsevol sugerencia, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús serà rebuda i solucionada contactant amb PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. a través del telèfon 931148106, o la direcció de correu electrònic: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

 

1. OBJECTE

PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. subministra el contingut i els serveis que estan disponibles en aquest Lloc Web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d’Ús així com a la política sobre el tractament de dades personals ( d’ara endavant, la “Política de Protecció de dades”). El accés a aquest Lloc Web o la seva utilització en qualsevol format li atorga la qualificació de “Usuari” i implica la acceptació sense reserves de totes i cada una de les presents Condicions Generals d’Ús, reservant-se PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. el dret a modificar-les en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot Usuari, la atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigent en cada una de les ocasions en què s’accedeixi a aquest Lloc Web, de manera que si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà d’abstenir-se respecte al ús del present Lloc Web. Així mateix, queda advertit de que, en ocasions, es podran establir condicions particular per a la utilització en el Lloc Web de continguts i/o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particular en elles especificades.

 

2. SERVEIS

A través del Lloc Web, PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. ofereix als Usuaris la possibilitat d’accedir a informació de l’empresa, productes i/o serveis oferts a través de la web, ubicació i apartat de contacte.        

 

3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

 Quan per  al accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantirà la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Protecció de Dades.

 

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el Lloc Web i en especial, dissenys, texts, imatges, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, o qualsevol altra símbol susceptible de utilització industrial i/o comercial estan subjectes als drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o símbols distintius, tots els drets de propietat industrial e intel·lectual, sobre els continguts i/o qualsevol altra element inserits a la pàgina, que son propietat exclusiva de PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. i/o de tercers, els quals tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això el Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts, mantenint indemne a PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L.  de qualsevol reclamació que es derivi del incompliment de tals obligacions. En cap cas el accés al Lloc Web implica cap tipus de renuncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, excepte si s’estableix expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc Web no donen als Usuaris cap altra dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus Continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altra ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, texts, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en el seu conjunt, com obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els texts, imatges, textures, gràfiques i qualsevol altra contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat en el Lloc Web no podrà esser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, de cap manera ni de cap mitjà, a no ser que tinguem l’autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que pogués contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Lloc Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L.  l’exercici  quants mitjans o accions legals els hi correspongui en defensa del seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL USUARI DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a:

a) Fer un ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús del Lloc Web; (iii) la moral i bons costums generalment acceptades i (iv) l’ordre públic.

b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisin per a accedir al Lloc Web.

c) Facilitar informació veraç al complimentar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web i a mantenir-los actualitzats en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real del Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels prejudicis que causi a PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant el que estableix l’apartat anterior l’Usuari haurà així mateix d’abstenir-se de: 

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets e interessos de tercers, o que de qualsevol forma poden danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés. 

c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers.

d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altra sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L, dels seus proveïdors o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L, tercers proveïdors i altres Usuaris.

f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts.

h) Obtenir o intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a disposició a tal efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’usin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web i/o del continguts.

i) En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que: 

(i) De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.

(ii) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigradores, difamatòries, violentes o, en general, contraries a la llei, a la moral, a les bones costums generalment acceptades o al ordre públic.

(iii) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

(iv) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o al ordre públic.

(v) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.

(vi) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.

(vii) Es trobi protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.

(viii) Sigui contrari al honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.

(ix) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.

(x) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.       

Si per a accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc Web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a fer-la servir de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custodia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni permetre l’accés als mencionats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat, amb el fi de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentrestant no s’efectuï la notificació anterior, PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. quedarà exempta de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se del ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc Web per qualsevol tercer il·legítim.

 Si de manera negligent o dolosa incompleixi qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i prejudicis que d’aquest incompliment pogués derivar-se per a PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. 

 

6. RESPONSABILIDADES

 PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en el Lloc Web, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. no es fa responsable de les decisions  que es poguessin prendre com a conseqüència del accés als continguts o informacions ofertes.

PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. podrà interrompre el servei o resoldre de mode immediat la relació amb el Usuari si detecta que un ús del seu Lloc Web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix son contraris a les presents Condicions Generals d’Ús.

PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. no es fa responsable per danys, prejudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades del ús del Lloc Web. Únicament serà responsable d’eliminar, lo abans possible, els continguts que puguin generar aquests prejudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serà responsable dels prejudicis que es poguessin derivar, entre d’altres, de:

(i) Interferències, interrupcions, errors, omissions, averies telefòniques, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues, i errors en les línies, i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L.

(ii) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualsevol altre.

(iii) Abús indegut o inadequat del Lloc Web.

(iv) Erros de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix. Els administradors de PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L.  es reserven el dret de retirar, total o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc Web.     

 PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. exclou qualsevol responsabilitat per els danys i prejudicis de tota naturalesa que poguessin deures a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc Web. Així mateix, PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. queda exonerat de qualsevol responsabilitat per el contingut i informacions que puguin ser rebudes com conseqüència dels formularis de recollida de dades, estan els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consulta i dubtes. Per altra banda, en cas de causar danys i prejudicis per un us il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser l’Usuari reclamat per PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. dels danys o perjudicis causats. 

Vostè defendrà, indemnitzarà i mantindrà a PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. indemne contra qualsevol dany i perjudici que es derivi de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús al Lloc Web. Així mateix, vostè està obligat a indemnitzar PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. en contra de qualsevol danys i perjudici que es deriven del ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades amb el fi de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una carrega irraonable sobre el funcionament del Lloc Web.  

 

  • 7. HIPERVINCLES

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, el Lloc Web de PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L., així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L.

El Lloc Web de PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, amb la finalitat de facilitar l’accés al Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. Conforme amb això, PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web, ni es situa en una posició garant ni/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

 Es concedeix al Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs webs que incloguin enllaços al nostre Lloc Web (i) no podran donar a entendre que PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (ii) no podran falsejar la seva relació amb PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. ni afirmar que PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres símbols distintius de PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L.; (iii) no podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o a la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris al ordre públic o il·lícits; (iv) no podran enllaçar a cap pàgina del Lloc Web diferent a la pàgina principal; (v) hauran d’enllaçar amb la pròpia direcció del Lloc Web, sense permetre que el lloc web que realitza l’enllaç reprodueixi el Lloc Web com part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de la pàgines del Lloc Web. PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al Lloc Web, després de la qual cosa haurà de procedir d’immediat a la seva eliminació. PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destí al Lloc Web. En conseqüència, PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

 

8. PROTECCIOÓ DE DADES

Per a utilitzar alguns del serveis, els Usuaris hauran de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per això, PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. tractarà de manera automatitzada les Dades Personal en compliment de la llei 15/1999 del 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007. Per això, l’Usuari podrà accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, al que disposen les condicions definides a la Política de Privacitat que presenta aquest Lloc Web.

 

9. DURACIÓ I TERMINACIÓ

 La prestació del servei del present Lloc Web i els demés serveis tenen en principi una duració indefinida. No obstant, PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del seu portal. Quan sigui això possible, PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. anunciarà la finalització o suspensió de la prestació del servei determinat.

 

10. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i els serveis oferts en el Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, al oferir-los, PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L., no atorga garantia ni declaració alguna en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc Web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura que per llei no puguin excloure’s aquestes declaracions i garanties. 

 

11. FORÇA MAJOR

PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. no serà responsable en tot cas de la impossibilitat de prestar servei, si aquest es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflicte socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.  

 

 12. RESOLUCIÓ DE CONTROVERSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del Lloc Web, es regiran per la legislació Espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant dels tribunals del domicili del titular del Lloc Web. En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquest casos, PRODUCCIONES Y PROCESOS DE LLENADO ENVASAT, S.L. procedirà a la modificació o substitució de la nombrada estipulació per una altra que sigui valida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.   

 

 

 

 

Contacta amb nosaltres

Compromís i confiança

Envasat - C/ Suècia, 4 - Polg. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Tel.: 93 846 82 24 . - (Necessites javascript per veure aquest correu-e)
Avís legal | Contacte | Política de privacitatBrancam